Velkommen
 
 

Broderkæden

Fødselsdagsfonden

 

Broderkædens formål er at træde økonomisk hjælpende til ved et medlems død. Der udbetales p.t. kr. 5.000,00. Dette beløb kan af en enig bestyrelse ændres, når Broderkædens økonomi og tiden taler derfor. Beløbet udbetales på en tilbørlig og diskret måde til den efterladte ægtefælle eller den pårørende, der tager sig af begravelsen/bisættelsen.
 
Et medlem er berettiget til at fravige nævnte bestemmelser vedrørende udbetaling og indsætte, hvem han/hun ønsker begunstiget. Dette skal meddeles Broderkædens kasserer skriftligt.
Sammen med beløbet overrækkes, efter bestyrelsens skøn, kondolencebuket og eller bårebuket ved begravelsen/bisættelsen.

Beløbet kan ikke af medlemmet transporteres eller gøres til genstand for arrest eller udlæg
Ethvert medlem af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg har adgang til at blive medlem af Broderkæden inden den pågældende fylder 65 år.

Indmeldelse i Broderkæden skal ske senest 5 år efter optagelse i et Aalborggilde. Ved optagelse i gildet udleveres Broderkædens vedtægter.

Ved indmeldelse indbetales straks kr. 50,00.

Ved et medlems død er kæden brudt, og for at starte en ny skal hvert medlem indbetale kr. 35,00. Såfremt indbetalingen ikke sker inden den dato, der er påført opkrævningen som seneste indbetalingsdato, kan bestyrelsen uden varsel slette medlemmet. Af praktiske grunde kan kassereren vælge at opkræve flere brudte kæder på én gang.

Såfremt et medlem overføres til et gilde udenfor Aalborggilderne, er vedkommende medlem, indtil den kæde, som der er betalt medlemskab for, brydes ved dødsfald, men medlemmet kan ikke fortsætte medlemskabet af en ny kæde
Ved udmeldelse eller eksklusion af Aalborggilderne fortabes medlemsrettighederne, og medlemmet har ikke krav på tilbagebetaling.

21. november 2012
Bente Bo Orlien, kasserer
9818 1367 / 2539 4126

 

 

 

 

 

 

Fødselsdags Fondens formål er at yde hjælp til gildebrødre og gildebrødres efterladte, enker, enkemænd og børn.

Drift af de af Aalborg Stadsgilde ejede bygninger kan dog også støttes.

Bestyrelsen kan eksempelvis efter ansøgning yde hjælp til gildebrødre, der er helt eller delvis ude af erhverv eller af anden grund har økonomisk behov for støtte til hel eller delvis betaling af lands- og/eller stadsgildekontingent til Sct. Georgs gilderne i Danmark - Støtten bevilges for et år ad gangen.

Derudover kan bestyrelsen efter begrundet indstilling fra en gildeledelse i Aalborg foretage uddelinger til betrængte gildebrødre ude af erhverv samt disses efterladte enker, enkemænd og børn.

Ansøgningsblanket 2019
til fødselsdagsfonden
                             
hentes her